Suomen Kliinisen Kemian Yhdistys
Föreningen för Klinisk Kemi i Finland

Yhdistyksen säännöt (päivitetty 21.2.2023)

Yhdistyksen nimi on Suomen kliinisen kemian yhdistys ry ja virallinen lyhenne SKKY, ruotsiksi Föreningen för klinisk kemi i

Finland rf ja lyhenne FKKF. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys käyttää epävirallisena englanninkielisenä nimenään Finnish Society of Clinical Chemistry ja sitä vastaavaa lyhennettä FSCC.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä kliinisestä kemiasta kiinnostuneiden lääkärien ja kemistien välillä sekä edistää alan tutkimusta ja kehitystä Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys jakaa apurahoja, järjestää kokouksia ja esitelmätilaisuuksia sekä harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa. Yhdistys tekee kliinisen kemian alaan liittyviä esityksiä ja antaa alaan liittyviä lausuntoja. Lisäksi yhdistys ylläpitää alan ulkomaista yhteistyötä kongressien, kirjeenvaihdon, kokoustyöskentelyn ja muun vastaavan toiminnan avulla. Yhdistyksen on mahdollista ottaa vastaan lahjoituksia.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa kliinisen kemian alalla toimiva tai alaan liittyvää tutkimustyötä tekevä lääkäri, sairaalakemisti tai kemisti. Lisäksi voidaan yhdistyksen jäseneksi ottaa muitakin yhdistyksen hyväksi toimivia henkilöitä. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua kliinisen kemian alalla erityisen ansioitunut henkilö. Kannattajajäseneksi voidaan ottaa yksityishenkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö. Jäseneksi ja kannattajajäseneksi ottamisesta päättää hakemuksen perusteella yhdistyksen johtokunta ja kunniajäsenten kutsumisesta yhdistyksen kokous. Yhdistyksen jäsenistä ei saa olla enempää kuin 1/3 muita kuin Suomen kansalaisia.

Kukin jäsen suorittaa jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenmaksusta ovat vapautettuja kunniajäsenet, eläkkeellä olevat jäsenet sekä tilapäisesti ulkomailla olevat jäsenet.

Jäsenen, joka jäsenen ilmoittamaan koti- tai sähköpostiosoitteeseen lähetetystä huomautuksesta huolimatta jättää jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena, katsoo johtokunta päätöksellään erotetuksi yhdistyksestä. Yhdistyksen kokouksen päätöksellä voidaan jäsen erottaa yhdistyksestä, mikäli hän johtokunnan tai yhdistyksen kokouksen antamasta huomautuksesta huolimatta on toiminut yhdistyksen tavoitteiden vastaisesti. Jäsenen on mahdollista erota yhdistyksestä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse tai postitse yhdistyksen sihteerille tai puheenjohtajalle.

Yhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittu johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja viisi tai kuusi jäsentä.Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten toimikausi on enintään yhteensä kuusi vuotta. Ehdokkaiden puuttuessa puheenjohtajan tai johtokunnan jäsenen toimikautta voidaan kuitenkin jatkaa yksi vuosi kerrallaan.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä johtokunnan laatima toimintakertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on annettava yhdistyksen tilintarkastajille 9§:ssä mainittua tarkoitusta varten viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa johtokunnalle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilin tarkastuksesta viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10§

Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhti-, touko- tai kesäkuussa. Tämän lisäksi yhdistys kokoontuu, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä anoo sitä kirjallisesti johtokunnalta. Yhdistyksen kokous pidetään viimeistään 60 vuorokauden kuluttua johtokunnan otettua anomuksen vastaan. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kutsuttu koolle. Kutsu yhdistyksen kokoukseen on toimitettava julkaisemalla se vähintään 14 päivää ennen kokousta ilmestyvässä yhdistyksen jäsenlehdessä tai vähintään 14 päivää ennen kokousta yhdistyksen jäsenille postitetuilla kirjeillä tai vähintään 14 päivää ennen kokousta yhdistyksen jäsenille lähetetyllä sähköpostilla. Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tuotavat asiat. Vuosikokouksessa käsiteltävät esitykset on toimitettava johtokunnalle maaliskuun loppuun mennessä. Vuosikokous on sallittua järjestää siten, että osa kokoukseen osallistuvista jäsenistä tai kaikki kokoukseen osallistuvat jäsenet ovat läsnä etäyhteyden avulla.

11§

Yhdistyksen vuosikokouksen tehtävänä on:

 1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. Valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 3. Hyväksyä johtokunnan antama toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama tilintarkastuskertomus
 1. Päättää vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
 1. Hyväksyä johtokunnan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 2. Päättää jäsenmaksun suuruudesta
 3. Päättää johtokunnan ja Kliinlab-lehden päätoimittajan vuosipalkkioiden suuruudesta
 1. Valita johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä määrät valituista jäsenistä varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja
 1. Valita 1-2 tilintarkastajaa ja 1-2 varatilintarkastajaa
 2. Käsitellä muut johtokunnan ja jäsenten esittämät asiat

12§

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään avoimella äänestyksellä, ellei kokous toisin päätä. Kaikki näissä säännöissä mainitut vaalit tapahtuvat suljetuin lipuin. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kuitenkin, mikäli on kyseessä jäsenen erottaminen, yhdistyksen purkaminen tai yhdistyksen sääntöjen muuttaminen, vaaditaan 3/4 enemmistö. Äänten langetessa tasan ratkaistaan asia arvalla.

13§

Yhdistyksen johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa, kuitenkin vähintään kerran kevät- ja syyskaudella, tai jos kaksi johtokunnan jäsentä sitä anoo kirjallisesti puheenjohtajalta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

14§

Johtokunnan tehtävänä on:

 1. Hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä
 2. Panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset
 3. Antaa yhdistyksen vuosikokoukselle kertomus edellisen vuoden toiminnasta sekä sitä koskeva tilipäätös
 1. Esittää yhdistyksen vuosikokoukselle suunnitelma seuraavan vuoden toiminnasta ja sitä koskeva talousarvio
 2. Valmistella muut yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
 3. Ottaa ja vapauttaa yhdistyksen johtokunnan ulkopuoliset toimihenkilöt sekä päättää heidän toimintansa ehdoista
 1. Huolehtia, että yhdistyksen varallisuuden hoito on luotettavaa ja vastaa vuosikokouksen päätöstä
 2. Tarvittaessa tehdä arvoltaan vähäisiä sopimuksia yhdistyksen puolesta

15§

Yhdistyksen ja johtokunnan kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka tarkastetaan joko seuraavassa kokouksessa tai kahden kokouksen valitseman henkilön toimesta.

16§

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä vain siten, että kaksi peräkkäistä vähintään 30 vuorokauden välein pidettävää yhdistyksen kokousta näin päättää. Asia on mainittava kokouskutsussa. Tässä pykälässä mainitut päätökset on tehtävä vähintään 3/4:n enemmistöllä annetuista äänistä.

17§

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti jollekin sellaiselle rekisteröidylle yhdistykselle, säätiölle tai laitokselle, jonka tarkoituksena on edistää kliinisen kemian käytännöllistä ja teoreettista kehitystä Suomessa.